Ekosocjalizm ma za cel aby życie ludzi było w równowadze z naturą, tj. dbanie o zróżnicowanie biologiczne i dążenie do redukcji wpływu cywilizacji na planetę. Celem socjalistycznym jest dążenie do zrównania klas społecznych i równouprawnienia, zarazem ekonomicznego, rasowego, płciowego czy orientacji. Centralną osią łączącą ekologię i socjalizm można określić skrótowo jako wzajemną krytykę: ruchy ekologiczne słusznie krytykują niezrównoważenie i katastrofy ekologiczne w państwach tak zwanych socjalistycznych (ZSRR, Chiny) a z drugiej strony krytyka socjalistyczna podnosi tematy równouprawnienia, nierówności społecznych i nieskuteczności ruchów i partii ekologicznych pomimo ich wieloletniego istnienia w establishmencie (a zwłaszcza ich powiązania finansowe z korporacjami). O wzajemnych zależnościach pisali pomiędzy ekologią i socjalizmem pisali już Marks i Engels: 

  1. Analiza Marksa o rozdzieleniu pracy fizycznej i umysłowej, z podstawową krytyką hierarchii i potrzebie samoorganizacji pracy
  2. Świadomość wpływu na środowisko wywołanego przez nieustannie rozwijający się i potrzebujący nowych terytoriów kapitalizm
  3. Ważny aspekt o wolnościowym charakterze pracowników i zdolności do samoorganizacji

Socjalizm wnosi do nurtu ekologicznego krytykę systemu kapitalistycznego powodującego dewastację planet i napędzanego nieograniczoną konsumpcją. Wnosi socjalizm także społeczną perspektywę na procesy które w nim zachodzą i jakim podlega naciskom. 

Ekosocjalizm dla dobra planety i ludzkości

Oba nurty są jak najbardziej zbieżne i uzupełniające. Dążenia są komplementują się nawzajem i mają prowadzić do bezklasowego społeczeństwa które żyje w zgodzie z naturą. Dzisiejsze społeczeństwa są na historycznie wysokim poziomie nierówności społecznych, podzieleni na posiadaczy i pracowników. Zasoby planety są wykorzystywane przez system kapitalistyczny w dużej mierze po to aby przynosić zyski niewielkiej grupie posiadaczy, kiedy w tym samym czasie pracownicy odczuwają skutki nierówności społecznych, segregacji i wpływów ocieplenia klimatu. Koszty wpływu na środowisko są zatem ponoszone przez większość nie-posiadaczy. Dlatego aby móc przeprowadzić długofalowe zmiany w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego systemu potrzeba zmian systemowych i społecznych aby móc osłabić kapitalizm. 
Dążenia ekologiczne i socjalistyczne zbiegają się także w warunku do ograniczenia konsumpcji i zużywania zasobów naturalnych. Aby móc skutecznie zmienić system potrzebujemy kompleksowego rozwiązania – jest nim ekosocjalizm.

Czytaj więcej o ekosocjalizmie.